کشت بافت

آماده سازی و تغذیه کلزا بافت

کاشت گندم با بذرکار

بذور اصلاح شده

شته کلزا

علف هرز کلزا

کلزا

کاشت گندم

کلزا (2)

کود پتاسیم