معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

داود بخشایی

آخرین اخبار

محصولات زراعی و باغی

گندم

کلزا

پرتقال

گل نرگس

نارنج

زعفران

ذرت

پنبه

گوجه فرنگی

بادمجان

طالبی

خربزه

پروژه های فنی و زیربنایی

کانال کشی

کانال کشی

کانال کشی

کانال کشی

تجهیز و نوسازی اراضی_ تشکانان

تجهیز و نوسازی اراضی_کریت

تسطیح اراضی

کوبیدن جاده بین مزارع

آبیاری کم فشار_رحمت آباد

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

نظرسنجی

تولیدات دامی و شیلات

شتر

مجتمع گاو شیری

گاو شیری

بز سانن

آبشخور

آبشخور

پرورش مرغ گوشتی

استخر پرورش ماهی

آموزش و ترویج

کانون یادگیری

کانون یادگیری

کانون یادگیری

کانون یادگیری

کانون یادگیری

کانون یادگیری

کانون یادگیری

کانون یادگیری

صندوق خرد زنان روستایی

صندوق خرد زنان روستایی

صندوق خرد زنان روستایی

صندوق خرد زنان روستایی

صندوق خرد زنان روستایی