به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در شهریورماه سال جاری  تعداد 20000 قطعه بچه ماهی بین استخرداران با تجربه درسطح شهرستان توزیع شد.

آقای مهندس بخشایی گفت : بمنظورافزایش بهره وری ازآبهای کشاورزی وکمک به اقتصادخانوارهای بخش کشاورزی تعداد 20000 قطعه بچه ماهی از انواع ماهیان گرم آبی با ترکیب 70 درصد آمور و 30 درصد کپور بصورت رایگان در14 باب استخردومنظوره سطح شهرستان طبس رهاسازی گردید.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس افزود: پیش بینی می شود در صورت رعایت توصیه ها و نکات فنی ارائه شده به پرورش دهندگان در پایان دوره پرورش میزان 20  تن ماهی برداشت شود.