هوای شهرستان طبس این روز‌ها به بوی خوش نرگس آغشته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، خانواده‌های طبسی، این روز‌ها با پیچیدن عطر نرگس در مزارع خود، مشغول برداشت این گل‌های پاییزی هستند. روستای پیرحاجات طبس یکی از قطب‌های برداشت گل خوشبوی نرگس در استان است. نرگس خراسان جنوبی خوشبوترین نرگس جهان است، که مهد آن شهرستان خوسف است.

 

 

روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس
https://agritak.ir/mjktabas