به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، در پنجمین روز از هفته دولت 21 پروژه بخش کشاورزی شهرستان، با حضور سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش دستگردان به بهره برداری رسید.

مهندس داود بخشایی گفت بهره برداری این 21 پروژه با 2023 میلیون تومان اعتبار دولتی و 302 میلیون تومان سهم آورده متقاضی که در مجموع سرمایه گذاری 2میلیارد و 325 میلیون تومان انجام شده است.

وی افزود این 21 پروژه شامل یک پروژه اجرای سامانه نوین آبیاری به مساحت 9/ 72 هکتار در روستای نوک، 9 پروژه احداث جاده دسترسی به طول 12016 متر، 6 پروژه احیاء و مرمت قنوات به طول 1089 متر و 5 پروژه لوله گذاری به طول 1846 متر می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس همچنین گفت تعداد 929 خانوار با جمعیت برخوردار 2842 نفر از 21 پروژه افتتاحی بهره مند می شوند.