به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، در راستای موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در جهت رفع تداخل و تعیین تکلیف اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص، جلسه کارگروه رفع تداخلات اراضی در محل معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی جهت بررسی 7 پلاک ثبتی با حضور ادارات جهاد کشاورزی، ثبت اسناد، منابع طبیعی، امور مالیاتی و شرکت مشاور برگزار گردید.

روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس